14.02.2022

Aký je rozdiel medzi parcelami registra C a E

Aký je rozdiel medzi parcelami registra C a E
Aký je rozdiel medzi parcelami registra C a E

Na liste vlastníctva sa stretneme s ich označením ako pozemok parcely registra „C“ alebo pozemok parcely registra „E“. Hoci sú parcely registra E a parcely registra C zapísané v katastri nehnuteľností, rozdiely medzi nimi sú podstatné.  Parcely registra „E“ sú tie historické. Ide o pôvodný systém evidovania nehnuteľností v starých pozemkových knihách ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

 

Zhrnutie rozdielov medzi typmi parciel:

 

Parcely registra „E“

 • hranice parciel už vzhľadom na vytvorenie parciel registra „C“ nie sú v teréne viditeľné
 • preukazujú vlastnícky vzťah
 • druh pozemku nemusí korešpondovať so skutočným druhom pozemku (napr. parcela registra „E“ s parcelným číslom XX je na LV evidovaná ako druh pozemku orná pôda v skutočnosti je parcela registra „C“ evidovaná ako lesný pozemok), preto tento údaj pri parcelách registra „E“ nie je právne záväzný
 • ide o pôvodné parcely zapísané v pozemkovo – knižných vložkách (hárkoch, listinách)
 • Výmera týchto pozemkov nie je rovnako záväzná, keďže v čase ich zamerania neexistovali tak spoľahlivé moderné technické prostriedky na geometrické určenie
 • Väčšinou ide o pozemky nachádzajúce sa v zastavanom území obce alebo pozemky mimo zastavaného územia vymerané geodetom

 

 

Parcely registra „C“

 • hranice týchto parciel sú v teréne viditeľné
 • sú právne záväzné pre všetky orgány verejnej moci (katastrálne odbory, lesné a pozemkové odbory, atď.)
 • druh pozemku korešponduje s reálnym stavom druhu pozemku (až na malé výnimky ako nesúlad „C“ operátu)
 • na podklade týchto parciel sa vyhotovujú aj užívateľské operáty (užívateľský stav)
 • Výmera pozemku parcely registra „C“ označená na liste vlastníctva je záväzná a zodpovedá reálnemu stavu.
 • Väčšinou ide o veľké pozemky nachádzajúce sa mimo zastavanej časti obce s veľkým počtom vlastníkov.