22.03.2021

List vlastníctva nehnuteľnosti

List vlastníctva je základným dokumentom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva je uložený na katastrálnom odbore podľa príslušného okresu.
List vlastníctva nehnuteľnosti

List vlastníctva je základným dokumentom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva je uložený na katastrálnom odbore  podľa príslušného okresu. Ide o verejnú listinu, to znamená, že nahliadnuť do neho online, prípadne si za kolkový poplatok vyžiadať jeho výpis resp. kópiu.  Výpis listu vlastníctva získate na počkanie, žiadať o vydanie výpisu z katastra nehnuteľnosti však môžete len na Okresnom úrade, pod ktorý daná nehnuteľnosť spadá na základe lokality, v ktorej sa nachádza, vydanie výpisu listu vlastníctva je spoplatnené sumou 8€, poplatok sa uhrádza prostredníctvom kolkov.  vybaviť výpis z listu vlastníctva na pošte je možné bez geografickej príslušnosti nehnuteľnosti, štandardne však trvá jeho vydanie dlhšie maximálne 24 hodín, poplatok za vydanie výpisu na pošte je rovnaký ako na Okresnom úrade – 8€. Pokiaľ ale potrebujete len nahliadnuť do listu vlastníctva, prípadne jeho výpis potrebujete len na informačné účely, získať potrebné informácie môžete aj prostredníctvom kataster portálu na adrese https://www.katasterportal.sk/kapor/. Všetky informácie získate kedykoľvek, bezplatne a z pohodlia domova. Vyhľadávať môžete  podľa súpisného čísla nehnuteľnosti, čísla listu vlastníctva, parcely, mena vlastníka.  Údaje na  portáli sú aktualizované denne. Na portáli mapka.gku.sk si viete pozrieť aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

 

 

 

Čo obsahuje list vlastníctva

 

 

List vlastníctva obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva, výmera v m2, druh stavby, pozemku, súpisné číslo, parcelné číslo pozemku, vlastníci, podiel, typ nadobudnutia, záložné právo a skladá sa z troch častí:

 

 

1. časť „A – majetková podstata“ – táto časť vypisuje a špecifikuje informácie (údaje o stavbe, pozemku, výmera pozemku v m2, súpisné číslo stavby) o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnosti (ktorých sa list vlastníctva týka)

 

2. časť „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ – v tejto časti sú obsiahnuté osobné a identifikačné údaje (mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia) vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľnosti.

 

3. časť „C – ťarchy“ – posledná časť listu vlastníctva obsahuje informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie využitia nehnuteľnosti (vecné bremená, záložné práva, predkupné práva).

 

Na konci listu vlastníctva sa nachádzajú informácie o tzv. plombe (má preventívny účinok a ak je zapísaná v liste vlastníctva, signalizuje, že zapísané právo podlieha určitej zmene) alebo poznámky (dočasné vyznačenie skutočností týkajúcich sa nehnuteľnosti alebo osoby). Aj týmto informáciám je potrebné venovať pozornosť, nakoľko informujú o skutočnosti, že nehnuteľnosť je dotknutá nejakou zmenou (napr. uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, začatie exekučného alebo vyvlastňovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra).

 

Kedy potrebujeme list vlastníctva:

– ak potrebujeme založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke
– pri hlásení prechodného pobytu
– pri oceňovaní nehnuteľností
– nevyhnutný je ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy
– vždy, ak je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti